محیط زیست

امروزه يكي از شاخص هاي انتخاب صنعت سبز به ميزان پايبندي و سرمايه گذاري آنهادر مقوله حفظ و حراست از محيط زيست بستگي دارد. صنايع سيمان شهركرد سرمايه گذاري عظيمي را در اين ارتباط انجام داده است به طوريكه از ابتدا تا انتهاي خط توليد از سنگ شكن تا بارگيرخانه، سيستم هوشمند جمع آوري غبار پيش بيني و نصب شده است. اين مهم در كنار جلوگيري از آلودگي محيط زيست، مانع هدر رفتن بخشي از مواد اوليه و محصول نيز مي گردد. به عبارتي فيلتر كردن خروجي هاي خط توليد بازيافت انرژي مصرف شده اي است كه نهايتاً با تبديل به سيمان ارزش اقتصادي خواهد يافت