هیئت مدیره

رئیس هیئت مدیره
مدیر عامل
عضو هیئت مدیره
مهندس کیومرث ابراهیمی
مهندس خسرو جامعی
مهندس حسام سیروس