هیئت مدیره

رئیس هیئت مدیره
مدیر عامل
عضو هیئت مدیره
مهندس محمد‌جواد ذبیحیان
مهندس خسرو جامعی
مهندس حسام سیروس