تقدیر از همکاران بازنشسته درشرکت سیمان شهرکرد

به گزارش روابط عمومی شرکت سیمان شهرکرد درآیینی باحضورمهندس رهنما مدیرعامل وجمعی ازمسولین وپرسنل شرکت ازدوتن ازهمکاران که به افتخار بازنشستگی نائل گردیندتقدیر بعمل امد.دراین مراسم اقایان کیان پورمدیر فروش ومفضلی مدیردفترفنی شرکت سیمان حکم بازنشستگی خودراازمدیرعامل شرکت دریافت کردند.

نظرات بسته شده است.