آقایان مهندس خلیلی و مهندس ابراهیمی به عنوان عضو هیئت مدیره صنایع سیمان شهرکرد منصوب شدند