نحوه فروش

1- مراجعه مشتری به واحد فروش کارخانه و درخواست سیمان به واحد فروش.
 
2- ارائه مدارک مورد نیاز از مشتری به واحد فروش ( برای اشخاص حقوقی و شرکت کد اقتصادی و برای مصالح فروشان جواز کسب و برای اشخاص کد ملی).
 
3- مراجعه به بانک و واریز وجه مورد درخواست سیمان توسط مشتری و ارائه فیش واریزی به حسابداری فروش.
 
4- اخذ کد تفضیلی مشتری از دفتر تهران و معرفی مشتری در سیستم مکانیزه فروش.
 
5- صدور برگ درخواست ( برگ فروش) در سیستم.
 
6- تحویل بار طبق درخواست و نیاز مشتری.