مدیریت شرکت

هیئت مدیره 
نام و نام خانوادگیسمت
مهندس مسعود شهسواری رئیس هیئت مدیره
مهندس حسن رضاییمدیر عامل و عضو هیئت مدیره
ابوالحسن فلاحتی موحدعضو هیئت مدیره