محل کارخانه

کارخانه سیمان شهرکرد درزمینی به مساحت 135.8 هکتار و در محدوده ’13 ، 32 درجه عرض شمالی و ’14 ، 51 درجه طول شرقی واقع شده است که با توجه به نزدیکی معادن مواد اولیه مورد نیاز، از مزایای زیادی برخوردار بوده و کلیه عملیات مکان یابی ، زمین شناسی و انتخاب دقیق محل اجرای طرح با رعایت ضوابط حفظ محیط زیست انجام شده است .

فاصله کارخانه از شهرکرد حدود 30 کیلومتر می باشد و ارتفاع متوسط منطقه 2400 متر از سطح دریا بوده و در دامنه و دشت مانندی قرار دارد که ارتفاعات آهکی بیدکان و بستان شیر در شمال و شمال غربی ان را محدود می نمایند .