تیم مدیریتی

معاونت پشتیبانی
نام و نام خانوادگیفربد کمائی
پست الکترونیکkamaie@shahrekordcement.com
مدیر بازرگانی
نام و نام خانوادگیعلی سیدین
پست الکترونیکseyedin@shahrekordcement.com
مدیر مالی
نام و نام خانوادگیعزیز الله موسوی
پست الکترونیکinfo@shahrekordcement.com
مدیر فروش
نام و نام خانوادگیعباس کیان پور
پست الکترونیکkianpoor@shahrekordcement.com
ریاست کارخانه
نام و نام خانوادگیسعید نقوی
پست الکترونیکNaghavi@shahrekordcement.com
مدیر واحد برق
نام و نام خانوادگیبنیامین رضائی
پست الکترونیکB.Rezaei@shahrekordcement.com
مدیر دفتر فنی و برنامه ریزی
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
مدیر تولید
نام و نام خانوادگینعمت الله میری مقدم
پست الکترونیکn.moghadam54@gmail.com
مدیر مکانیک
نام و نام خانوادگیاحمد صفری
پست الکترونیکsafari@shahrekordcement.com
مدیر آزمایشگاه
نام و نام خانوادگیشهرام میکائیل وند
پست الکترونیکinfo@shahrekordcement.com