نحوه فروش

1- مراجعه مشتري به واحد فروش كارخانه و درخواست سيمان به واحد فروش
 
2- ارائه مدارك مورد نياز از مشتري به واحد فروش ( براي اشخاص حقوقي و شركت كد اقتصادي و براي مصالح فروشان جواز كسب و براي اشخاص كد ملي)
 
3- مراجعه به بانك و واريز وجه مورد درخواست سيمان توسط مشتري و ارائه فيش واريزي به حسابداري فروش
 
4- اخذ كد تفضيلي مشتري از دفتر تهران و معرفي مشتري در سيستم مكانيزه فروش
 
5- صدور برگ درخواست ( برگ فروش) در سيستم
 
6- تحويل بار طبق درخواست و نياز مشتري