هیئت مدیره

رئیس هیئت مدیره
مدیر عامل
نایب رئیس هیئت مدیره
عضو هیئت مدیره
مهندس محمد‌جواد ذبیحیان
مهندس مرتضی رهنما
مهندس خسرو جامعی
مهندس محمد‌رضا دلباز مقدم